ភាសា:    Khmer Language English Language

ដៃគូររោងចក្រ

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំតាម

ចំនួនអ្នកទស្សនា


IMPORTANT EVENTS IN THE HISTORY OF BMW 1930-1960In the 30s, BMW introduced a new car, the ‘Wartburg’ DA3, which was also incredibly successful. Soon enough, the company attempted to introduced a new front axle on both their Dixi and Wartburg models, but due to construction faults most of the prototypes ended up in series accidents. However, in 1933, the company got back in the game and manufactured the 303 which used the new M78 engine.

Later on, throughout the 30s, newer models of the 303 were created, including the 32

អានបន្ថែម

កន្ទុយសណ្តោងប្រភេទធុងសំរាប់ដឹក ប្រេងឥន្ធនៈ...។លេខកូដ TSC-00000 :កន្ទុយសណ្តោងប្រភេទធុងសំរាប់ដឹក ប្រេងឥន្ធនៈ សំរាប់ដឹងជញ្ជូន មានដូចជា សំរាប់ ជាជីវកម្ម ដឹកសាំង ដែលមាន តំលៃថោកនិងកំពុងមានចរាចរ លេីទីផ្សារ កម្ពុជាហើយ ៕ បានដឹកចេញ ទៅអោយ អ

អានបន្ថែម

កន្ទុយសណ្តោងប្រភេទធុងសំរាប់ដឹក ប្រេងឥន្ន:...។លេខកូដ TSC-A42-BC-01 :កន្ទុយសណ្តោងប្រភេទធុងសំរាប់ដឹក ប្រេងឥន្នៈ សំរាប់ដឹងជញ្ជូន មានដូចជា សំរាប់ ជាជីវកម្ម ដឹកសាំង
ដែលមាន តំលៃថោកនិងកំពុងមានចរាចរ លើទីផ្សារ កម្ពុជាហេីយ ៕
បានដឹកចេញ ទៅ

អានបន្ថែម

កន្ទុយសណ្តោងមានកវែងដូចជា សំរាប់ ជាជីវកម្ម ដឹកសាំង...។លេខកូដ TSC-C43-CC-03 :កន្ទុយសណ្តោងមានកវែងដូចជា សំរាប់ ជាជីវកម្ម ដឹកសាំង
ដែលមាន តំលៃថោកនិងកំពុងមានចរាចរលើទីផ្សារ កម្ពុជាហើយ ៕ បានដឹកចេញ ទៅអោយ
អតិថិជនកន្ទុយសណ្តោង មានគុណភាពល្អ ជា បំលែ

អានបន្ថែម

កន្ទុយសណ្តោងមានជញ្ចាំងសងខាង 40 ហ្វីត។លេខកូដ TSC-C42-BA-01 :កន្ទុយសណ្តោងមានជញ្ចាំងសងខាង 40 ហ្វីតដូចជា សំរាប់ ជាជីវកម្ម ដឹកសាំង ដែលមាន តំលៃថោកនិងកំពុងមានចរាចរ លេីទីផ្សារ កម្ពុជាហើយ ៕ បានដឹកចេញ ទៅអោយ អតិថិជនកន្ទុយសណ្តោង មានគុណភ

អានបន្ថែម

កន្ទុយសណ្តោងមានជញ្ចាំងសងខាង 40 ហ្វីត។លេខកូដ TSC-843-X-03 :កន្ទុយសណ្តោងមានជញ្ចាំងសងខាង 40 ហ្វីតដូចជា សំរាប់ ជាជីវកម្ម ដឹកសាំង ដែលមាន តំលៃថោកនិងកំពុងមានចរាចរ លេីទីផ្សារ កម្ពុជាហើយ ៕ បានដឹកចេញ ទៅអោយ អតិថិជនកន្ទុយសណ្តោង មានគុណភ

អានបន្ថែម

ដៃគូ

សហការ

អតិថិជន