ភាសា:    Khmer Language English Language

LIST OF ALL CURRENT BMW CAR MODELS


CONVERTIBLE

 • 2015 BMW Z4 Roadster
 • 2015 BMW M6 Convertible
 • 2015 BMW M4 Convertible
 • 2015 BMW 2 Series Convertible
 • 2015 BMW 4 Series Convertible
 • 2015 BMW 6 Series Convertible

SEDANS

 • 2015 BMW 1 Series 5-Door
 • 2015 BMW 1 Series ActiveE
 • 2015 BMW 3 Series Sedan
 • 2015 BMW ActiveHybrid 3
 • 2015 BMW 5 Series Sedan
 • 2015 BMW ActiveHybrid 5
 • 2015 BMW 7 Series
 • 2015 BMW ActiveHybrid 7
 • 2015 BMW M3 Sedan
 • 2015 BMW M5 Sedan
 • 2015 BMW 3 Series Gran Turismo
 • 2015 BMW 5 Series Gran Turismo

COUPES

 • 2015 BMW I3
 • 2015 BMW I8
 • 2015 BMW M4 Coupe
 • 2015 BMW M6 Coupe
 • 2015 BMW 1 Series 3 Door
 • 2015 BMW 2 Series Coupe
 • 2015 BMW 4 Series Coupe
 • 2015 BMW 6 Series Coupe
 • 2015 BMW M6 Gran Coupe
 • 2015 BMW 4 Series Gran Coupe
 • 2015 BMW 6 Series Gran Coupe

SUVS

 • 2015 BMW X6
 • 2015 BMW X5
 • 2015 BMW X4
 • 2015 BMW X3
 • 2015 BMW X1
 • 2015 BMW X5 M
 • 2015 BMW X6 M
 • 2015 BMW 3 Series Touring
 • 2015 BMW 5 Series Touring
 • 2015 BMW 2 Series Gran Tourer
 • 2015 BMW 2 Series Active Tourer

As you can see from the BMW history, the company has an incredibly long journey. And even though it faced numerous challenges during the Second World War, the company managed to stay strong and become one of the largest car manufacturers in the worldtoday.

ដៃគូររោងចក្រ

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំតាម

ចំនួនអ្នកទស្សនា


ដៃគូ

សហការ

អតិថិជន